แนวทางการดูแลสุขภาพจิตแรงงานต่างด้าว : แรงงานพม่า

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตได้จัดทำหนังสือเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลสุขภาพจิตแรงงานต่างด้าวที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุข ได้ใช้ในการจัดบริการสุขภาพจิตแก่แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบและมีความซัดเจนขึ้นทั้งในระบบบริการสาธารณสุข ในสถานประกอบการ และชุมชน

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking