คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Tags: โรคจิตเภท

พัชนี พิมพบุตร5.pdf
โรคจิตเภทประเภทหวาดระแวง เป็นโรคจิตเภทที่พบบ่อยที่สุด ลักษณะสำคัญ มีความหมกมุ่นอยู่กับอาการหลงผิด หู่แว่ว การช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ

Position: 1375 (97 views)

เชษฐา  บุตรรินทร์.pdf
โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคที่มีความผิดปกติของความคิด อารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรมอย่างน้อย 6 เดือน กลุ่มอาการหวาดระแวงเป็นชนิดหนึ่งของโรคจิตเภท การรักษาบำบัดโดยวิธีการรวบรวมเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโรค วิเคราะห์กลไกการเกิดอาการทางจิต…

Position: 1357 (102 views)

1646620242489.pdf
โควิด-19 โทรตาม ถามเยี่ยม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Position: 926 (400 views)

Schizophrenia.pdf
#infographic โรคจิตเภท 'Schizophrenia'
เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

Position: 487 (636 views)

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท.pdf
จากการศึกษาในประเทศไทย พบว่า ผู้รับบริการในโรงพยาบาลชุมชนมีปัญหาทางจิตเวชสูงถึงร้อยละ 45 แพทย์และพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุขมีความต้องการคู่มือทางวิชาการที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สั้น กระชับ เพื่อการวินิจฉัย ดูแล และช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช…

Position: 50 (2930 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2