infographic โรคจิตเภท 'Schizophrenia'

Dublin Core

Description

#infographic โรคจิตเภท 'Schizophrenia'
เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2020-02-22

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking