Browse Items (2 total)

  • Tags: 3ส

88152403_1198842500285964_6375991796882735104_n.pdf
"3 ส.รับมือCOVID19 ส.สอดส่องมองหา ส.ใส่ใจดูแลกันและกัน ให้คำแนะนำต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ส.ส่งต่อเชื่อมโยงหากมีอาการให้รีบส่งต่อโรงพยาบาล อยากให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคม”
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

first aid.pdf
infographic ปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยหลัก '3 ส' ส1 สอดส่อง มองหา (Look) ส2 ใส่ใจ รับฟัง (Listen) และ ส3 ส่งต่อ เชื่อมโยง (Link)
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2