คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: 3ส

88152403_1198842500285964_6375991796882735104_n.pdf
"3 ส.รับมือCOVID19 ส.สอดส่องมองหา ส.ใส่ใจดูแลกันและกัน ให้คำแนะนำต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ส.ส่งต่อเชื่อมโยงหากมีอาการให้รีบส่งต่อโรงพยาบาล อยากให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคม”
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

Position: 1019 (324 views)

first aid.pdf
infographic ปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยหลัก '3 ส' ส1 สอดส่อง มองหา (Look) ส2 ใส่ใจ รับฟัง (Listen) และ ส3 ส่งต่อ เชื่อมโยง (Link)

Position: 644 (422 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2