Browse Items (1 total)

  • Tags: 4 สร้าง 2 ใช้

แผ่นพับ แนวทางการสร้างวัคซีนใจ.pdf
วัคซีนใจในชุมชุน หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้ อีกทั้งยังสามารถทำให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2