คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: Counselling

S__22945831.pdf
วิดีทัศน์สาธิตการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention) ประกอบด้วย
1) กรณีตัวอย่าง Brief Advice
2) กรณีตัวอย่าง Brief Counselling
3) กรณีตัวอย่างการใช้เทคนิค Motivational Interviewig

Position: 65 (2221 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2