Browse Items (4 total)

  • Tags: การบำบัดแบบสั้น

ASSISTon  ICE_Final.1.pdf
คู่มือนี้พัฒนาขึ้นสำหรับบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิในหน่วยบริการต่างๆ วีดิทัศน์ประกอบด้วยกรณีศึกษาสองตัวอย่างที่แพทย์ทำการคัดกรองประสบการณ์การดื่ม สุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test; ASSIST)…

S__22945831.pdf
วิดีทัศน์สาธิตการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention) ประกอบด้วย
1) กรณีตัวอย่าง Brief Advice
2) กรณีตัวอย่าง Brief Counselling
3) กรณีตัวอย่างการใช้เทคนิค Motivational Interviewig
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2