Browse Items (1 total)

  • Tags: Preventing Drug Use among Children and Adolescents

7. การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยร.pdf
วัยรุ่นในทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายทั้งการใช้สารเสพติด ความรุนแรง HIV/เอดส์ การจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะเกิดเป็นปัญหาอาจทำได้ค่อนข้างยาก เป้าหมายประการหนึ่งของ NationalInstitute of Drug of Drug Abuse (NIDA)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2