Browse Items (13 total)

  • Tags: ยาเสพติด

7. การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยร.pdf
วัยรุ่นในทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายทั้งการใช้สารเสพติด ความรุนแรง HIV/เอดส์ การจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะเกิดเป็นปัญหาอาจทำได้ค่อนข้างยาก เป้าหมายประการหนึ่งของ NationalInstitute of Drug of Drug Abuse (NIDA)…

1. มาตรฐานสากลในการป้องกันการใช้สารเสพติด.pdf
แต่เดิมกิจกรรมการป้องกันสารเสพติดมีเพียงการแจกแผ่นพับเพื่อเตือนเยาวชนให้รับรู้ถึงอันตรายจากสารเสพติดซึ่งแทบจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม…

messageImage_1633924874866 zz.pdf
ภาวะ “สมองติดยา” คือ ช่วงเวลาที่สมองในส่วนที่คิดด้วยสติปัญญา คิดด้วยความมีเหตุผล (Prefrontal Cortex) เกิดความสมดุลกับสมองส่วนอยาก (Brain Reward Pathway) ที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ และความอยาก ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นจนนำพาไปสู่ความอยากยา…

คู่มือการดำเนินงานฉบับปรุงปรุงใหม่2560.pdf
คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2