Browse Items (1 total)

  • Tags: Schizophrenia

Schizophrenia.pdf
#infographic โรคจิตเภท 'Schizophrenia'
เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2