Browse Items (1 total)

  • Tags: School Network Conference

4. School Network Cenferrence.pdf
เอกสารฉบับนี้ กลุ่มงานสุขภาพจิตโรงเรียนและชุมชนได้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมประสบการณ์ และการบรรยายสรุปองค์ความรู้โดยจิตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือกรณีดังกล่าวตามโครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference ในปีงบประมาณ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2