คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. School Network Cenferrence.pdf
เอกสารฉบับนี้ กลุ่มงานสุขภาพจิตโรงเรียนและชุมชนได้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมประสบการณ์ และการบรรยายสรุปองค์ความรู้โดยจิตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือกรณีดังกล่าวตามโครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference ในปีงบประมาณ…

Position: 328 (460 views)

2. Training Course to Support Students with Risk Behavior.pdf
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางในการทำงานคู่เครือข่ายระหว่างบุคลากร สถานศึกษากับบุคลากรสาธารณสุข โดยผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา…

Position: 223 (579 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2