คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ความรู้สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

ในยุคที่สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างและบทบาท พ่อแม่ต่างฝากความหวังไว้กับครูและระบบการศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาลูกๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เต็มอิ่มทางด้านวิชาการ เติมเต็มในด้านคุณธรรมจรยิ ธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตให้กับทรัพยากรบุคลลถึงแม้ว่าครอบครัวจะเป็นสถาบันพื้นฐานของสัง คมและพ่อแม่ คือ เบ้าหลอมกับลูก แต่สถาบันการศึกษากเ็ป็นประดจุ บา้ นทสี่ องของเด็กครูมีส่วนในการแต่งแต้มความงดงามให้กับอนาคตของเด็กและเยาวชนในสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่อันมีเกียรติที่เป็นตราประทับอยู่กับบทบาท “พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาต”ิ มาช้านาน ยิ่งสภาพสังคมเต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นท่ที าํ ให้เด็กและเยาวชนสับสนได้มากขึ้นเท่าใด พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติ ก็ยิ่งต้องทำงานหนัก และต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษาให้เข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ภารกิจอันยากและยิ่งใหญ่ของครแูละสถาบนัการศึกษาเป็นหน้าทที่่ไม่สามารถดำเนินการอย่างโดดเดี่ยวได้ ต้องมีการหาพันธมิตรเพื่อสร้างภาคีในการทำงาน ดังน้นั แนวคดิ ในการสร้างคู่เครือข่ายระหว่างกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข ทไี่ ดน้ าํ เสนอโดยบรรจุหลักการและรายละเอียดลงหนังสือ 4 เล่ม คือ

คู่มือผู้บริหาร : การสร้างคู่เครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คูมือการสร้างเครือข่ายการดูแลลช่วยเหลือกกันสำหรับบุคลากรรสถานศึกษาและบคุลากรสาธารณสุขคู่มือสนับสนุนการดำเนินงานคู่เครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนความรู้สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิต

Publisher

สำนักพัฒนาสุขภาพจิตและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 974-465-557-7

Date Created

2004-05-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1067 (257 views)