คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

มาตรฐานสากลในการป้องกันการใช้สารเสพติด

Dublin Core

Description

แต่เดิมกิจกรรมการป้องกันสารเสพติดมีเพียงการแจกแผ่นพับเพื่อเตือนเยาวชนให้รับรู้ถึงอันตรายจากสารเสพติดซึ่งแทบจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้วยองค์ความรู้ใหม่ในปัจจุบันจึงทำาให้ใช้วิธีการที่เปลี่ยนไปกลยุทธ์ในการป้องกันสารเสพติดอิงตามหลักฐานวิชาการนั้น เน้นการทำงานกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและยากจน จะสามารถเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดี และอยู่อย่างปลอดภัยจนเป็นผู้ใหและเข้าสู่วัยชราได้ค่าใชจ่ายในการป้องกันทุกหนึ่งเหรียญสหรัฐจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ สังคม และอาชญากรรมในอนาคตได้อย่างน้อยสิบเท่า

คู่มือมาตรฐานสากลระดับโลกนี้ ได้สรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีในปัจจุบันถึงมาตรการและนโยบายที่พบว่ามีผลในเชิงป้องกันพร้อมแสดงรายละเอียด นอกจากนั้นคู่มือนี้ยังได้แสดงองค์ประกอบหลักและลักษณะสำาคัญของระบบการป้องกันสารเสพติดระดับประเทศที่มีประสิทธิผล โดยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้กำาหนดนโยบายทั่วโลกนำาไปพัฒนาโปรแกรม นโยบาย และระบบที่คุ้มค่าประสิทธิผลในการลงทุนสำาหรับเด็ก เยาวชน และชุมชนในอนาคตอย่างแท้จริงพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติในการป้องกันสารเสพติดในรูปแบบต่างๆ มาก่อนแล้ว

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978-616-11-2917-0

Date Created

2014-12-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 488 (447 views)