คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Brief Intervention การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติด แบบเสี่ยงและแบบอันตราย

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้ใช้ประกอบกับ “แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้
สารเสพติด : คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตามการบำบัดแบบสั้นสำหรับการใช้สารเสพติด : แนวทางในสถานพยาบาลปฐมภูมิฉบับร่างที่ 1.1 ทดลองใช้2วัตถุประสงคข์ องคูมื่อเลม่ นี้เพื่ออธิบายพื้นฐานทฤษฎีและหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการบำบัดแบบสั้น และเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลปฐมภูมิสามารถให้การบำบัดแบบสั้นเบื้องต้นในผู้รับบริการที่ใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงได้ คู่มือเล่มนี้และคู่มือแบบคัดกรองASSIST จะกล่าวถึงวิธีการคัดกรองและการบำบัดแบบสั้น ที่ปรับใหเ้ หมาะกับบริบทเฉพาะในสถานพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อชว่ ยใหป้ ระชาชนและผู้รับบริการแต่ละคนมีสุขภาพดีขึ้น คู่มือ เล่มนี้ประกอบด้วย

l หลักการและเหตุผลในการให้การบำบัด
แบบสั้นในสถานพยาบาลปฐมภูมิ
l รูปแบบขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
l องค์ประกอบของการบำบัดแบบสั้นที่ได้ผล
l หลักการของการบำบัดเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจ และทักษะที่สำคัญ
l วิธีการเชื่อมโยงการคัดกรอง ASSIST กับ
การบำบัดแบบสั้น
l วิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้รับบริการ
l วิธีการให้การบำบัดแบบสั้นในผู้ที่มีความเสี่ยง
ปานกลาง
l ตัวอย่างของการบำบัดแบบสั้นตามผล
คัดกรอง ASSIST
l วิธีการช่วยเหลือผู้รับบริการที่ฉีดสารเสพติด
l วิธีการพูดถึงการใช้สารเสพติดหลายชนิด
ร่วมกัน
l วิธีการให้การบำบัดที่ใช้เวลานานขึ้น หรือ
การบำบัดต่อเนื่องแมว้ า่ คูมื่อเลม่ นี้จะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ แต่คู่มือนี้ก็อาจเป็นประโยชน์กับบุคลากรกลุ่มอื่นที่ทำงานกับผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง หรือผู้รับบริการที่มีโอกาสใช้สารเสพติด เช่น แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์และสูติแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์และพนักงานคุมประพฤติในชุมชน

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-761-1

Date Created

2011-11-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 34 (2679 views)