คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ EASE (Psychological First Aid: EASE)

Dublin Core

Description

การพัฒนาหลักสูตร Psychological First Aid: EASE นี้ มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็น/ในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบของหลักสูตร วางแผนเพื่อกำหนดต้นแบบและจัดทำต้นแบบหลักสูตร และนำต้นร่างต้นแบบของหลักสูตรที่ผลิตขึ้นไปหาคุณภาพทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ นำหลักสูตรไปทดลองใช้ (tryout) ในสถานการณ์จริงแล้วนำมาปรับปรุง

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Language

Type

Identifier

ISBN 978-974-296-716-1

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 813 (103 views)