คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โควิดวัคซีน ควรฉีดใครก่อนหลัง? เพราะอะไร?

Dublin Core

Description

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของประชากรที่ควรได้รับวัคซีนก่อนหลังของประเทศไทยควรเป็นอย่างไรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการศึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบของนโยบายการให้วัคซีนโควิดในประเทศไทยของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด

Source

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย

Relation

Policy Brief ปีที่ 9 ฉบับที่84 มกราคม 2564

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1143 (234 views)