คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ประเทศไทยกับความต้องการและแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในปี 2565

Dublin Core

Description

รัฐบาลไทยได้มีแผนในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับใช้ในประเทศไทย ประมาณ 108 ล้านโดสจาก 4 บริษัท ได้แก่ Sinovac (19.5 ล้านโดส) AstraZeneca (62.05 ล้านโดส) Pfizer-BioNTech (21.5 ล้านโดส) และ Johnson & Johnson (5 ล้านโดส) และให้ภาครัฐและเอกชนอื่นจัดหาวัคซีนทางเลือกจาก Sinopharm และ Moderna รวมกันอีกประมาณ 5 – 10 ล้านโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

จำนวนวัคซีนนี้ยังไม่เพียงพอต่อการฉีดให้คนไทยทั้งประเทศ จึงยังต้องมีการจัดหาเพิ่มเติม ถ้าอย่างนั้น ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยควรจัดหาวัคซีนชนิดใด อย่างไร จำนวนเท่าใด จึงจะเพียงพอ?

Source

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข

Publisher

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย

Relation

Policy Brief: ปีที่ 9: ฉบับที่ 99: มิถุนายน 2021

Format

Language

Identifier

A4

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1027 (63 views)