คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Type is exactly "งานวิจัย"

10 PB-Vax-saver-cost-RGB-1.pdf
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมาตรการปิดประเทศมีผลกระทบทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2020 สูญเสียไปอย่างน้อยร้อยละ 0.65 ของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)…

Position: 1091 (49 views)

6.PB-95_Vaccine2565_RGB.pdf
รัฐบาลไทยได้มีแผนในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับใช้ในประเทศไทย ประมาณ 108 ล้านโดสจาก 4 บริษัท ได้แก่ Sinovac (19.5 ล้านโดส) AstraZeneca (62.05 ล้านโดส) Pfizer-BioNTech (21.5 ล้านโดส) และ Johnson & Johnson (5…

Position: 1024 (66 views)

5.PB-94_MigrantVaccine-RGB.pdf
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ในประเด็นความท้าทายและสิ่งที่คาดหวังจากนโยบายการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย…

Position: 1098 (47 views)

3. PB-92_2ndDoseVaccination-RGB-1.pdf
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีต่อการรับวัคซีน เนื่องจากการยอมรับวัคซีน (vaccine acceptability) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนโควิด-19…

Position: 1085 (50 views)

2.PB_Covid-Vaccine-Demand-Web.pdf
ปัจจุบันวัคซีนยังมีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ และรัฐบาลทั่วโลกต่างเลือกที่จะจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นกลุ่มแรก…

Position: 1104 (45 views)

10_ระบาดวิทยา_การศึกษาระดับชาติ 2551.pdf
รายงานการศึกษาเรื่อง “ระบาดวิทยาโรคจิตเวชร่วมในคนไทย: การศึกษาระดับชาติ 2551” นี้ เป็นส่วนหนึ่งจากผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวชในคนไทยในปี พ.ศ.2551 ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2541…

Position: 1052 (58 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2