คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับปรับปรุง

Dublin Core

Description

การประเมินผลในครึ่งแรกของปีงบประมาณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุขภาพจิตได้มบทวนสถานะการดำเนินงานของตัวชี้วัดในรอบครึ่งปีงบประมาณ ปีะกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงไดปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงได้ปรับปรุงตามตัวชี้วัด และจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับปรับปรุง ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2023-04-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking