ผลการพัฒนางานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

Dublin Core

Description

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จัดทำเล่มผลงานผลการพัฒนางานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง(Continuous
Quality Improvement) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มุ่งหวังว่าผลการพัฒนางานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2เล่มนี้จะเป็นเอกสารที่ใช้ในการประกอบในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานสุขภาพจิตให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2022-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking