คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังใจ (resilience) นี้ จึงได้พัฒนาคู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) และผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG) ได้ใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลช่วยเหลือและถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ให้กับญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีพลังใจ มีความสามารถในการฟื้นตัว มีความทนทาน สามารถปรับสมดุลจิตใจและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ยากลำบากและภาระหนักที่ต้องเผชิญส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Identifier

ISBN: 978-974-296-907-3

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Is Format Of

54 หน้า

Social Bookmarking