รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ i-MAP Health

Dublin Core

Description

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) ในปีพ.ศ. 2553 ที่ผา่ นมา ไดพั้ฒนารูปแบบการดูแลผูมี้ปญั หาการดื่มสุราในระบบสุขภาพนำร่อง (Integrated Management of Alcohol Intervention program in Health Care System; i-MAP Health) ในโรงพยาบาลเฉพาะทาง 8 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 18 แห่ง และสถานพยาบาลปฐมภูมิ เช่นสถานีอนามัย/PCU 184 แหง่ จาก 10 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

Date

Format

PDF

Language

Type

Identifier

ISBN : 978-616-11-0754-3

Date Created

2021-07-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking