คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รูปแบบการใช้สารเสพติดในคนไทย : ผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566

info UDS_final.png

Dublin Core

Description

ผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับชาติ ปี พ.ศ.2566 พบ

ช่วง ปี พ.ศ. 2566 คนไทยใช้สารเสพติดสารใดสารหนึ่ง ถึง 6 ล้านคน

3 อันดับแรกที่ใช้สูงสุด ได้แก่

- 3 ล้านคน ใช้กระท่อม

- 1.7 ล้านคน ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

- 1.2 ล้านคน ใช้กัญชาทางการแพทย์นอกเหนือการใช้ทางการแพทย์

ชายใช้สารเสพติดสารใดสารหนึ่งสูงกว่าหญิง ถึง 3 เท่า

อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สารเสพติดครั้งแรก 3 อันดับแรก ได้แก่ กัญชาเพื่อสันทนาการ ยาบ้า ไอซ์ และสารระเหย (กาว สี ทินเนอร์)

Source

https://drive.google.com/drive/folders/118J-d5juwXrKgMFEtDw7FKocDiJ_aUWC

Publisher

กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2024-06-28

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1274 (282 views)