คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ความชุกของประสบการณ์คล้ายโรคจิต (psychotic experience): การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

psychotic experience final .jpg

Dublin Core

Description

ผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566: TNMHS2023
คนไทย 1.68 ล้านคน เคยมีประสบการณ์คล้ายโรคจิต “Psychotic experience”
ครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น เห็นภาพหลอน หูแว่ว รู้สึกจิตใจถูกครอบงำโดยอำนาจลึกลับ
ส่วนใหญ่มีอาการประสาทหลอน
พื้นที่สูงสุด: ใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส)
กลุ่มเสี่ยง: ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 1.1 เท่า และอายุ 18-24 ปี สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น
คนไทย 6 แสนคน เคยมีประสบการณ์ ครั้งใดครั้งหนึ่งในช่วง 12 เดือน
ส่วนใหญ่มีอาการประสาทหลอน
พื้นที่สูงสุด: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มเสี่ยง: อายุ 18-24 ปี สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น
การมีประสบการณ์คล้ายโรคจิตอาจเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคม รวมทั้งการใช้สุราและสารเสพติดจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกเพื่อการรักษา

Source

https://drive.google.com/file/d/1Vg84U2t2fLF3OwPEjAYNWzpb5aad9bta/view?usp=sharing

Publisher

กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2024-07-01

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1385 (147 views)