คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวนักเรียน สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา (2561)

Dublin Core

Description

เพื่อให้ครูใช้ในการเสริมสร้างอีคิวนักเรียน โดยพัฒนาจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็ก บุคลากรสาธารณสุข และครูประถมศึกษา และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา กรมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนาคู่มือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเด็กวัยเรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking