คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

Dublin Core

Description

เพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำว่า “รังแกกัน” ตามคำนิยามสากล แนวทางการดำเนินการ ซึ่งหากจะดำเนินการให้สำเร็จ ครูทุกคน รวมถึงบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนควรทำความเข้าใจ เพื่อมีการปรับความเข้าใจ และทัศนคติต่อประเด็นเรื่องการรังแกกันในโรงเรียนให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน อาจใช้ตัวอย่างของโรงเรียนที่จัดการการรังแกกันได้ดีจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน และศึกษากิจกรรมการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน ทักษะที่จำเป็นสำหรับครู การจัดการปัญหาเมื่อมีการรังแกกัน และการสื่อสารกับผู้ปกครอง

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-895-3

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking