คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การปฐมพยาบาลทางใจ : คู่มือสำหรับผู้ทำงานภาคสนาม

Dublin Core

Description

กระบวนการปฐมพยาบาลทางใจได้รับการแนะนำโดยคณะผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและนานาชาติหลายคณะ รวมถึงคณะกรรมการถาวรว่าด้วยกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน (IASC) และโครงการสเฟียร์ การปฐมพยาบาลทางใจเป็นทางเลือกนอกเหนื่อจากกระบวนการ psychological debriefing ที่มีอยู่ ในปี 2009 กลุ่มพัฒนาแนวทางขององค์การอนามัยโลกได้ประเมินผลระหว่างสองกระบวนการและทำการสรุปว่าการปฐมพยาบาลทางใจเป็นกระบวนการสำหรับกรช่วยเหลือทางจิตใจให้กับผู้ประสบวิกฤติภัยหรือภัยพิบัติที่มีภาวะเครียดทางจิตใจรุนแรงเหนือกว่ากระบวนการ psychological debriefing

Publisher

สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN:978 92 4 154820 5

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 295 (846 views)