คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

Dublin Core

Description

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อให้ได้รับการเยียวยาจิตใจ กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความคิดเห็นขัดแย้งทางการเมือง กลุ่มผู้ดูแลเยียวยาจิตใจประชาชน และกลุ่มประชาชน โดยนำองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตเข้ามาใช้ในการดูแลจิตใจ ปรับทัศนคติความเห็นต่าง สร้างความหวัง และความเข้มแข็งในชุมชน ภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิตได้จัดเตรียม คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง สำหรับใช้ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง (Community Resilience) สำหรับการฟื้นคืนความสุขความเข้มแข็งของชุมชนให้กลับมา

Publisher

สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-821-2

Date Copyrighted

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 79 (708 views)