คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

Dublin Core

Description

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อให้ได้รับการเยียวยาจิตใจ กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความคิดเห็นขัดแย้งทางการเมือง กลุ่มผู้ดูแลเยียวยาจิตใจประชาชน และกลุ่มประชาชน โดยนำองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตเข้ามาใช้ในการดูแลจิตใจ ปรับทัศนคติความเห็นต่าง สร้างความหวัง และความเข้มแข็งในชุมชน ภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิตได้จัดเตรียม คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง สำหรับใช้ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง (Community Resilience) สำหรับการฟื้นคืนความสุขความเข้มแข็งของชุมชนให้กลับมา

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-821-2

Date Copyrighted

Social Bookmarking