รายงานสรุป การป้องกันโรคจิตเวช: มาตรการและทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิผล

Dublin Core

Description

รายงานสรุปนี้ เป็นการนำเสนอภาพรวมโปรแกรมและนโยบายที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากนานาชาติเพื่อการป้องกันโรคจิตเวชและความผิดปกติทางพฤติกรรม โดยเน้นการป้องกันปฐมภูมิมากกว่าการป้องกันทุติยภูมิหรือตติยภูมิ นำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับการป้องกัน ความสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันโรคจิตเวชกับการส่งเสริมสุขภาพจิต การปรับเปลี่ยนปัจจัยกำหนดเชิงบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อมต่อโรคจิตเวช หลักฐานใหม่ของมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิผล นโยบายสาธารณสุขและการนำไปสู่การปฏิบัติ และสภาวะที่จำเป็นต้องมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิผล

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3353-5

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking