คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ

Dublin Core

Description

รายงานสรุปเรื่องนี้เป็นความพยายามล่าสุดเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ขององค์การอนามัยโลก รายงานสรุปนี้ได้อธิบายแนวคิดของสุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพจิต และยังได้ขยายความไปถึงระดับของความเห็นร่วมในคุณลักษณะของงานส่งเสริมสุขภาพจิต รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังกำหนดให้งานส่งเสริมสุขภาพจิตอยู่ในร่มใหญ่ของงานส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข หลักฐานที่แสดงทั้งมาตรการสุขภาพและมาตรการนอกภาคีสุขภาพที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจิต น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้วางแผนทางนโยบายสุขภาพและบุคลากรสาธารณสุข อย่างไรก็ตามจุดมุ่งเน้นที่สำคัญยังคงเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการขยายหลักฐานที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นสำหรับการวางแผนในอนาคต

Publisher

แผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3480-8

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 51 (898 views)