นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19 ปี 2563 ถอดรหัสคุณค่าในชุมชน

Dublin Core

Description

ผลจากการถอดบทเรียนสำคัญและคุณค่าที่เกิดขึ้นในชุมชนของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พบว่า 24 ต้นแบบของชุมชนและองค์กรที่ถูกรวบรวมไว้ในเล่มนี้ มีความโดดเด่น ทั้งกระบวนการทำงาน การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรในชุมชน การสร้างสรรค์มาตรการการเสริมสร้างวัคซีนใจ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนและองค์กร กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนจาก 24 ต้นแบบนี้ จะเป็นประโยชน์กับพื้นที่อื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลคนในชุมชนและองค์กรของตนเองในเหตุการณ์วิกฤติอื่นๆ ต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-919-6

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking