คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 (Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak) 12 มีนาคม 2563

Dublin Core

Description

ในเดือนมีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศว่า COVID-19 เป็นโรคระบาดระดับ pandemic ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกกำลังพยายามควบคุมการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามวิกฤติครั้งนี้กำลังก่อให้เกิดความเครียดในหมู่คนทั่วไป องค์การอนามัยโลกจึงได้ออกคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มประชากรต่าง ๆ

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking