คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-11 ปี

Dublin Core

Description

คู่มือกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

Type

Identifier

ISBN: 974-296-158-1

Table Of Contents

การรู้จักและควบคุมอารมณ์...1
การพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดทางบวก ... 19
การรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ... 37
ความเข้าใจเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน ...55
ทักษะในการเสริมสร้างคุณภาพของการอยู่ร่วมกัน ...75
การสร้างแรงจูงใจ ... 93
การสื่อสารที่เหมาะสม ...109
ความภาคภูมิใจในตนเอง ...127
ภาคผนวก
กรอบโครงสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ...145
กรอบแนวคิดคุณลักษณะ 8 ด้านที่บ่งบอกถึงความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3 -11 ปี ...146

Extent

A4 : 156 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Text

กิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 179 (1013 views)