คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต

Publisher

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Abstract

มุมมองสุขภาพจิต “ภาวะวิกฤต” หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางอารมณ์และจิตใจ ทำให้เกิดความว้าวุ่น สับสน และความผิดปกติที่คนเราไม่สามารถจะใช้วิธีคิดและการปฏิบัติที่เคยใช้ได้ในภาวะปกติมาจัดการได้ เมื่อเกิดวิกฤติขึ้น สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และเตรียมพร้อมที่จะรับและก้าวผ่านวิกฤติไปให้ได้ ปฏิกิริยาที่ตอบสนองวิกฤติจะแตกต่างกันไปทั้งความรุ่นแรงและระยะเวลา ประกอบด้วย ปฏิกิริยาทางร่างกาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ปฏิกิริยาทางความคิด ปฏิกิริยาทางความสัมพันธ์กับผู้อื่น การปรับตัวมี 3 ระยะ เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ

Table Of Contents

ปฏิกิริยาทางจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤติในชีวิต -- พลังสุขภาพจิต -- การประเมินพลังสุขภาพจิต -- การเสริมสร้างพลัง
สุขภาพจิต : อึด ฮึด สู้ – การให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Text

คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 74 (2679 views)