คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิตสู้วิกฤตการจ้างงาน

Dublin Core

Description

คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิตสู้วิกฤตการจ้างงาน

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Table Of Contents

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิต ระยะเวลา ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ แนวทางการดำเนินงาน วิธีใช้แบบประเมินพลังสุขภาพจิตและคัดกรองโรคซึมเศร้า การติดต่อประสานงานกรมสุขภาพจิต

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Text

คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิตสู้วิกฤตการจ้างงาน
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 369 (909 views)