คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิตสู้วิกฤตการจ้างงาน

Dublin Core

Description

คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิตสู้วิกฤตการจ้างงาน

Date

Format

PDF

Table Of Contents

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิต ระยะเวลา ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ แนวทางการดำเนินงาน วิธีใช้แบบประเมินพลังสุขภาพจิตและคัดกรองโรคซึมเศร้า การติดต่อประสานงานกรมสุขภาพจิต

Text Item Type Metadata

Text

คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างพลังสุขภาพจิตสู้วิกฤตการจ้างงาน

Social Bookmarking