คู่มือแนวทาง “การจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์” โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องทั้้งด้านวิชาการ การบริิหารจัดการและการให้้บริการทางการแพทย์ โดยกำหนดนโยบายให้มีการจัดตั้้งคลินิกให้คำปรึกษาการใช้้กัญชาทางการแพทย์ขึ้้นในสถาบัน/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุุขภาพจิต เพื่่อเผยแพร่่ความรู้ที่่ถูกต้องในเรื่องกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและประชาชนที่สนใจ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในการรักษา/ควบคุมอาการ และภาวะของโรคสำหรับผู้ป่วยที่สนใจ และ/หรือกำลังใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอยู่ รวมทั้งให้ข้อมูล คำแนะนำส่งต่อ ผู้ที่สนใจใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการให้บริการกัญชาทางการแพทย์

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-915-8

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking