คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

แนวทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับหน่วยชุมชนจัดการตนเอง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในชุมชน รวมทั้งแกนนำชุมช นำไปปรับใช้สำหรับการจัดตั้งเป็นหน่วยชุมชนจัดการตนเอง สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต โดยแนวทางเล่มนี้แบ่งบทบาทหน้าที่หรือภารกิจออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะช่วงไม่มีเหตุการณ์ ช่วงมีเหตุการณ์ และช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ โดยเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตด้วยชุมชนเอง ตั้งแต่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง การจัดการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ และการเตรียมชุมชนรับคนไข้กลับบ้านภายหลังเข้ารับกาบำบัดรักษาที่โรงพยาบาล

คณะทำงานหวังเป็นอย่งยิ่งว่ แนวทางฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับ "แกนนำและหน่วยงานในชุมชน" สำหรับนำไปเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ หรือลดความรุนแรงของกรบาดเจ็บและการสูญเสียทั้งต่อผู้ป่วย คนรอบข้าง ทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น รวมทั้งการดำเนินงานเมื่อคนไข้กลับบ้าน

Publisher

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3920-9

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 270 (655 views)