รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Dublin Core

Description

Community Participation in Reduction of Alcohol Consumption and Care for Problem Drinkers

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-0324-8

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking