คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาจิตเวชร่วม

Dublin Core

Description

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาจิตเวชร่วม

Source

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Publisher

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Rights

กรมสุขภาพจิต

Format

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Super User

Social Bookmarking

Position: 362 (922 views)