คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (8 total)

  • Subject is exactly "ยาเสพติด"

กรณีศึกษา final.pdf
การดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ให้ได้รับการบำบัดรักษาตามแผนการรักษา ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตัวเพื่อคงการบำบัดให้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมไม่เกิดอันตรายต่างๆ

Position: 1329 (194 views)

สกัดความรู้ยาเสพติด MHJC x KM.pdf
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MENTAL HEALTH JOURNAL CLUB X KM : จิตเวชและยาเสพติด หัวข้อ “การทบทวนทางเลือกในการเพิ่มคุณภาพ
การรักษาผู้ติดสารเสพติดในยุคปัจจุบัน ” วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์…

Position: 693 (524 views)

57.2564 รู้ทัน.ยาบ้า.pdf
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดําเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และแม้โครงการจะมีพัฒนาการ มีความก้าวหน้าและมีผลสัมฤทธิ์มาโดยลําดับ…

Position: 1278 (274 views)

พูดด้วยรัก.pdf
พูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย ครอบครัวร่วใจ ห่างไกลยาเสพติด

Position: 377 (894 views)

คู่มือผู้บริหารแนวทางแก้ไขปัญหายาบ้าในพื้นที่.pdf
คู่มือผู้บริหารแนวทางแก้ไขปัญหายาบ้าในพื้นที่

Position: 448 (778 views)

คู่มือกลุ่มฝึกทักษะเลิกยาระยะเริ่มต้น.pdf
โปรแกรมเมทริกซ์การบำบัดผู้ติดยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก คู่มือกลุ่มฝึกทักษะเลิกยาระยะเริ่มต้น

Position: 355 (939 views)

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาจิตเวชร่วม.pdf
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาจิตเวชร่วม

Position: 363 (923 views)

1.คู่มือวัยรุ่นเส้นทางรอด...ปลอดยาบ้า.pdf
ช่วงวัยรุ่น ความเยาว์วัยของชีวิตที่ผ่านโลกมาไม่ถึงครึ่งทาง ยังอ่อนเดียงสาต่อโลกจึงง่ายต่อการถูกกระทบกระเทือน ในขณะที่สังคมทุกวันนี้ก็ซับซ้อนขึ้น มีปัจจัยมากมายที่จะทำให้วัยรุ่นเดินสู่เส้นทางที่มืดมิดมีสถิติวัยรุ่นเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้น ติดบ่วงภัยทางเพศ…

Position: 151 (1657 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2