ความในใจจากพวกเรา

Dublin Core

Description

คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ3 เล่ม “ความในใจจากพวกเรา” เป็นหนังสือลำาดับที่ 3 มีวัตถุุประสงค์เพื่อช่วยเยียวยาและสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนะ และการปฏิิบัติที่เหมาะสมต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในสังคมไทย เนื้อหาในหนังสือเล่ม 3นำาเสนอประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
หลากหลายช่วงวัยและภูมิหลัง รวมทั้งความคิด อารมณ์ ความรู้สึกความปรารถุนาและความฝันั ท่ตี อ้ งการส่อื สารใหส้ งั คมไดรับรู็

หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมให้คนในสังคมรู้จักและได้ยินเสียงของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ผ่านเรื่องราวของ12 ชีวิต เป็นชีวิตที่ควรค่าแก่การเรียนรู้จากกันและกัน เป็นชีวิตที่เผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน ต้องอาศัยความวริ ยิ ะอตุ สาหะ ความอดทน ปญั ญา และทศั นคตทิ ่เี หมาะสมของครอบครัวและตนเอง ในการก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายในชีวิต แต่ละช่วงวัยล้วนต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่แตกต่าง ซึ่งนำาไปสู่การค้นพบศักยภาพใหม่ และการตื่นรู้
ในฐานะปัจเจก… เป็นแสงสว่างนำาทางการก้าวต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Type

Identifier

ISBN (e-book) 978-616-586-240-0

Date Created

2021-09

Date Copyrighted

License

ภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการเยียวยาและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Social Bookmarking