Browse Items (7 total)

  • Tags: หนังสือ

8. กึ่งทศวรรษ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้.pdf
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการการดื่มสุรา (ผรส.)ซึ่งเป็นแผนงานวิชาการเชิงรุก ผ่านข้อตกลงดำเนินการร่วมกับกรมสุขภาพจิต และมอบหมายให้ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตน-ไพบูลย์
เป็นผู้จัดการแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบ…

หนังสือนวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 2 ปีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทํา ให้คนไทยเกิดมีความเครียดสะสม กระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตวิตกกังวล ซึมเศร้า เสี่ยงต่อการทํา ร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย ฯลฯ…

a.pdf
คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม “อยู่ตรงนั้นกับฉันได้ไหม” เป็นหนังสือลำาดับที่ 2…

b.pdf
คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ3 เล่ม “ความในใจจากพวกเรา” เป็นหนังสือลำาดับที่ 3 มีวัตถุุประสงค์เพื่อช่วยเยียวยาและสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนะ…

special world.pdf
คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม “โลกวิเศษเพราะคนพิเศษ” เป็นหนังสือเล่ม 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเยียวยาและสร้างทัศนคติเชิงบวก
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ความต้องการพิเศษ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2