คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Date is exactly "2021-09"

69.2564สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด.pdf
“สอนวัยรุ่น ไม่วุ่นอย่างที่คิด”เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาอ่านง่ายให้ข้อคิด
และแนวทางที่สำคัญเพื่อเข้าถึงใจวัยรุ่น…

Position: 1364 (49 views)

58.2564 เพื่อนช่วยเพื่อน ฉบับปรับปรุง 2564.pdf
เพื่อน...ย่อมเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตของเรามีสีสัน มีความสนุกสนาน ยามมีสุข
ก็จะร่วมสุขด้วยกัน และยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกัน หรือมีความเดือดร้อนใจ
ต้องการใครสักคนร่วมเห็นใจ ร่วมคิดหาทางแก้ไข เพื่อนก็จะเป็นคู่คิดให้เราได้
ในฐานะที่เป็นเพื่อน…

Position: 116 (1445 views)

59.2564 คู่มือค้นหาเข้าใจตนเอง ฉบับปรับปรุง 2564.pdf
วัยรุ่นเป็นวัยที่ชีวิตเริมแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง แสวงหาความเป็นตัวของ ่ตัวเอง ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว บางครังการแสวงหาก็ทําให้เขาเกิดความ ขัดแย้งกับผู้อื่น หรือแม้กระทังกับตัวตนของเขาเอง หนังสือ “ค้นหาและเข้าใจตนเอง”…

Position: 250 (936 views)

to be number 1.pdf
โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดทําหนังสือ สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจ วัยทีน ฉบับปรับปรุงปี 2564 ขึ้นสําหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ใช้เป็นแนวทางในการค้นหาและรู้จักตนเอง เพื่อใช้วางแผนกําหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และนําไปเรียนรู้เพื่อให้รู้จัก…

Position: 229 (980 views)

a.pdf
คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม “อยู่ตรงนั้นกับฉันได้ไหม” เป็นหนังสือลำาดับที่ 2…

Position: 374 (713 views)

b.pdf
คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือ3 เล่ม “ความในใจจากพวกเรา” เป็นหนังสือลำาดับที่ 3 มีวัตถุุประสงค์เพื่อช่วยเยียวยาและสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนะ…

Position: 214 (1046 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2