คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือหลักสูตรอบรมวิทยากรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

Dublin Core

Description

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางในการทำงานคู่เครือข่ายระหว่างบุคลากร สถานศึกษากับบุคลากรสาธารณสุข โดยผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ด้วยกิจกรรมหลักประกอบด้วย 9 กิจกรรมสำคัญ คือ 1) การให้การปรึกษาเบื้องต้น 2) การปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมในชั้นเรียน 3) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/จับคู่ Buddy 4) การสื่อสารกับผู้ปกครอง 5) กิจกรรมซ่อมเสริม 6) กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร 7) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 8) กิจกรรมอื่นๆ เช่น การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) ในโรงเรียน 9) การส่งต่อ

เพื่อให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม สามารถพัฒนาศักยภาพเป็นกลุ่มนักเรียนปกติที่สามารถเรียนรู้ ได้อย่างเต็มความสามารถที่มีอยู่ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Source

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Publisher

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-865-6

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 282 (375 views)