Browse Items (3 total)

  • Tags: การสื่อสาร

1648609466369.pdf
video การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสื่อสารของวัยรุ่นกับคนในครอบครัวเพื่อให้เิกิดความเข้าใจกันและมีสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

messageImage_1634610500763.pdf
การสื่อสารกับเด็กในช่วงภาวะโควิด-19 เราจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กอย่างไรให้เข้าใจ
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2