คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: การสื่อสาร

6.JPG
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สำาคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…

Position: 1125 (60 views)

messageImage_1634610500763.pdf
การสื่อสารกับเด็กในช่วงภาวะโควิด-19 เราจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กอย่างไรให้เข้าใจ

Position: 730 (144 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2