Browse Items (2 total)

  • Tags: การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

11.การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์111.pdf
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในการให้บริการทางโทรศัพท์ ทักษะการสื่อสารที่จำเป็น รวมถึงรูปแบบ เทคนิค และบริบทของการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2