Browse Items (4 total)

  • Tags: การดื่มสุรา

5.book_imap_health54_final.pdf
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) ในปีพ.ศ. 2553 ที่ผา่ นมา ไดพั้ฒนารูปแบบการดูแลผูมี้ปญั หาการดื่มสุราในระบบสุขภาพนำร่อง (Integrated Management of Alcohol Intervention program in Health Care System; i-MAP Health)…

11.การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์111.pdf
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในการให้บริการทางโทรศัพท์ ทักษะการสื่อสารที่จำเป็น รวมถึงรูปแบบ เทคนิค และบริบทของการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา…

13.ภาวะโรคร่วม111.pdf
การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลความรู้ในเรื่องการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่มีโรคร่วมจิตเวช…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2