Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือสำหรับครูอาชีวศึกษา

FM-407-1559205521.pdf
คู่มือนี้พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2